Jetstar會係今朝10點推出限時2日優惠!單程最平$88起!抵!

連稅九百飛東京!賣到10月出發!

香港飛東京單程只需$228起、峴港/河内$88起、新加坡$188起

來回連稅峴港$608起、河內$647起、東京$898起、新加坡$920起

飛越南都唔錯!近近地之餘,亦岩晒各位平遊!

旅行日期介乎4月9日至10月30日 (視乎航點而定)

而家準備定一陣同friends一齊搶飛啦!

以上價錢並未包括託運行李及機上餐飲既費用

託運行李費用

東京:每程15kg $190、20kg $195、25kg $290、30kg $295、35kg $385、40kg $390

新加坡:每程15kg $135,20kg $150、25kg $190、30kg $250、35kg $290、40kg $300

峴港/河内:每程15kg $125,20kg $158、25kg $210、30kg $265、35kg $325、40kg $390

訂票日期:2019年3月19日10am至3月21日

旅行日期:2019年8月28日至9月13日、10月9日至10月18日 (東京)

2019年4月9日至4月25日、5月7日至5月31日 (峴港、河内)

2019年10月10日至10月30日 (新加坡)

提提大家,搜尋後所顯示嘅單程機票價錢已連稅

有興趣可以今朝10點上Jetstar官網睇睇

https://www.jetstar.com/hk/zh/deals