Jetstar會係聽朝10am推出限時3日優惠!飛東京連稅唔駛九百!

新加坡首次賣到出年3月!計劃定下年遊獅城行程都得!

香港飛東京單程只需$228起、峴港/河内$88起、新加坡$188起

來回連稅峴港$608起、河內$647起、東京$898起、新加坡$920起

想平遊加快閃?連稅六百飛轉越南夠晒抵!

旅行日期介乎5月7日至明年3月26日 (視乎航點而定)

而家準備同friends一齊搶飛啦!

以上價錢並未包括託運行李及機上餐飲既費用

託運行李費用

東京:每程15kg $190、20kg $195、25kg $290、30kg $295、35kg $385、40kg $390

峴港/河内:每程15kg $125,20kg $158、25kg $210、30kg $265、35kg $325、40kg $390

新加坡:每程15kg $135,20kg $150、25kg $190、30kg $250、35kg $290、40kg $300

訂票日期:2019年4月23日10am至4月25日

旅行日期:2019年10月9日至10月18日 (東京)

2019年5月7日至5月31日 (峴港/河内)

2019年9月4日至9月19日、10月9日至10月30日、2020年2月11日至3月26日 (新加坡)

提提大家,搜尋後所顯示嘅單程機票價錢已連稅

有興趣可以喺聽朝10am上Jetstar官網搶飛

https://www.jetstar.com/hk/zh/deals